Mity  

MITY

Mit nr 1.

Spalarnia to zagrożenie dla mieszkańców Krosna oraz środowiska naturalnego

Prawdopodobnie najpopularniejszy i jednocześnie najbardziej nie pokrywający się z prawdą mit, na temat projektowanego w Krośnie bloku energetycznego. Przede wszystkim w Krośnie nie powstanie spalarnia odpadów, a blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym. Ponadto planowana inwestycja nie tylko nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki życia w Krośnie, a wręcz przyniesie ich poprawę. Stanie się tak dzięki zastosowaniu paliwa alternatywnego w procesie produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. Co prawda produkcja paliwa alternatywnego polega na wydzieleniu go ze strumienia odpadów, jednakże wybierana jest tylko frakcji palna, która posiada największą wartość kaloryczną, natomiast odrzucane są te, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo w procesie spalania. Wykorzystanie tak wydzielonej frakcji pozwoli na częściowe zastąpienie stosowanego do tej pory miału węglowego. Najbardziej istotne jest jednak to, że normy emisji spalin dla instalacji wykorzystujących paliwo alternatywne, są dużo bardziej rygorystyczne niż dla instalacji wykorzystujących miał węglowy lub biomasę. Tak więc zastąpienie paliw o wyższych dopuszczalnych wartościach emisji paliwem o niższych parametrach emisyjnych przy zachowaniu produkcji energii na tym samym poziomie zmniejszy całkowitą emisję z kotłowni miejskiej.

Mit nr 2.

Rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin nie będą przestrzegane

Jednym z zabezpieczeń gwarantujących przestrzeganie ustalonych norm jest wymóg ciągłego wykonywania pomiarów sprawdzających rzeczywistą emisję spalin. Jeżeli w jakiś sposób, ustalone normy zostałyby przekroczone, to system zabezpieczeń instalacji spowoduje jej natychmiastowe i automatyczne przejście w tryb wykorzystujący do produkcji energii i ciepła inne paliwa np. gaz ziemny czy olej opałowy, z jednoczesnym wstrzymaniem spalania paliwa. Dzięki takiemu zabezpieczeniu normy emisyjne nie zostaną przekroczone, a także nie nastąpią nieprzewidziane przerwy w pracy instalacji.

Mit nr 3.

Do instalacji sprowadzane będą odpady z odległych regionów a nawet z zagranicy

Do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystywane będą odpady pochodzące z tego samego regionu, z jakiego dotychczas dostarczane są odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów tj. 32 gmin. Nasza instalacja przewidziana jest do spalania frakcji palnej zawartej w zmieszanych odpadach komunalnych, tych które już na dzień dzisiejszy trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (RIPOK), a są to odpady z Regionu południowo-zachodniego województwa podkarpackiego. Dostarczanie odpadów z poza tego Regionu nie jest przewidywane.

Mit nr 4.

Skoro nie można spalać odpadów w piecach domowych, to czemu spalanie dużych ilości odpadów w spalarni miałoby być bezpieczne?

Spalanie odpadów w piecach domowych odbywa się w dużo niższej temperaturze niż ma to miejsce w spalarniach odpadów czy projektowanym bloku energetycznym. Osiągnięcie przez kocioł zamontowany w instalacji, temperatury blisko 1000 C, pozwala na szybkie oraz bezpieczne spalanie w wyniku którego powstaje dużo mniejsza ilość szkodliwych substancji, niż w przypadku spalania w dużo niższej temperaturze w piecach domowych. Ponadto instalacje przystosowane do spalania paliwa alternatywnego wyposażone są w zespoły filtrów, dzięki którym gazy powstające w procesie spalania są praktycznie całkowicie pozbawione substancji toksycznych.

Pytania mity ze spotkań z mieszkańcami:

Czy do Krosna przenoszona jest spalarnia z Tarnowa?

W Krośnie planowane jest wykonanie nowego zakładu. Nasza inwestycja przewidziana jest na potrzeby naszego Regionu i nie ma nic wspólnego z inwestycjami planowanymi w Tarnowie.

Czy w Wiedniu spalarnia w centrum miasta jest już zamknięta?

W Wiedniu działa kilka spalarni odpadów komunalnych. Usytuowane są w dzielnicach mieszkalnych i przemysłowych. Najsłynniejsza z nich Spittelau, usytuowana jest w samym centrum miasta, w odległościach ok. 50-100m znajduje się wiele obiektów użyteczności publicznej, następnie budynki mieszkalne, a około 350- 400 m od instalacji są dzielnice mieszkalne. Spalarnia ta została uruchomiona w 1970r. a w latach 1987-1992 uzyskała nowy bardzo atrakcyjny wygląd zewnętrzny. Jest teraz wizytówką architektoniczną Wiednia, na jej wzór wybudowano spalarnię w Osace (Japonia), i co najważniejsze funkcjonuje cały czas, do dnia dzisiejszego włącznie. Od początku istnienia jej głównym zadaniem było dostarczanie ciepła do pobliskiego szpitala.

Czy do Krosna będą transportowane odpady z dalekich rejonów z kraju i zagranicy? Transportem lotniczym i kolejowym?

Odpady zmieszane z których uzyskany będzie RDF dla bloku energetycznego w Krośnie będą pochodziły z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie. RIPOK Krosno, który powstał w 2013r. zrzesza 32 gminy z Regionu Południowo-Zachodniego województwa podkarpackiego i tylko z tego terenu odpady będą przyjmowane i przetwarzane. Moc przerobowa bloku energetycznego dobrana jest dla ilości odpadów z tego Regionu i nie ma żadnego uzasadnienia dla dodatkowego ściągania ich z zewnątrz. Informacja o transportach lotniczych i kolejowych z odpadami do planowanej do budowy bloku jest z rodzaju „fantazji”, która nie ma żadnego uzasadnienia.

Czy w instalacji w Krośnie będą spalane odpady pochodzenia zwierzęcego oraz zwłoki ludzkie?

W bloku energetycznym planowanym do budowy w Krośnie spalane będzie paliwo alternatywne pozyskane z odpadów zmieszanych. Żadne odpady pochodzenia zwierzęcego ani tym bardzie zwłoki ludzkie nie będą spalane. Tego typu działania wymagają innych rozwiązań technologicznych, spełnienia innych uwarunkowań prawnych.

Czy w Krośnie będą spalane opony i oleje przepracowane i inne materiały niebezpieczne?

Opony, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne nie będą spalane w bloku energetycznym. W Decyzji Środowiskowej dla inwestycji jasno wskazano, że instalacja nie jest przeznaczona do spalania odpadów niebezpiecznych i takie odpady nie będą w niej spalane.

W Krakowie ludzie już chorują przez spalarnię!

W Krakowie spalarnia jest jeszcze na etapie budowy, przygotowuje się do rozruchu technologicznego. Jej uruchomienie planowane jest dopiero w przyszłym roku. Jeżeli więc w Krakowie stwierdzono zwiększenie zachorowań to z całą pewnością nie z powodu krakowskiej spalarni (jak coś nie działa to trudno mówić o emisji i jej ewentualnych konsekwencjach).