Fakty  

FAKTY

Fakt nr 1.

Blok energetyczny w Krośnie to nie jest klasyczna spalarnia?

Za klasyczną spalarnię uznaje się instalację do której typowa ”śmieciarka” przywozi odpady zbierane „jak leci”, czyli wszystko co jest w odpadach zmieszanych a podstawową jej funkcją jest spalanie śmieci. Blok energetyczny w Krośnie będzie spalał wyselekcjonowaną frakcję odpadów zmieszanych, o odpowiedniej wartości energetycznej a podstawową funkcją tej instalacji będzie produkcja energii.

Fakt nr 2.

RDF dla bloku energetycznego w Krośnie, czym jest i z czego się składa?

RDF to pojęcie paliwa alternatywnego pozyskanego z odpadów komunalnych. Pojęcie szerokie, ale dla bloku energetycznego w Krośnie sprecyzowane bardzo szczegółowo i rygorystycznie. Zgodnie z wymogami Decyzji Środowiskowej paliwem RDF będzie odzyskana ze strumienia odpadów zmieszanych frakcja palna. Dodatkowo podsuszona, by uzyskać wyższą wartość energetyczną. W praktyce oznacza to, że z odpadów zmieszanych użyte zostaną np. rozdrobnione papiery, opakowania, tektura, skórki z owoców (bananów, pomarańczy itd.), plastiki takie jak np. kubki po śmietanie, zużyte saszetki po herbacie i wiele innych. Najważniejsze, że odrzucone zostaną wszystkie frakcje niebezpieczne, takie jak między innymi baterie, metale, plastiki z dużą zawartością chloru, guma (opony samochodowe też, choć z przyczyn technicznych trudno je zmieścić do worka z odpadami zmieszanymi), termometry rtęciowe i inne odpady kwalifikowane jako niebezpieczne.

Fakt nr 3.

Ochrona przed uciążliwością zapachową tzw. odorem pochodzącym z instalacji

Hermetyczna hala przyjmowania RDF w bloku energetycznym gwarantuje, że żadne ewentualne brzydkie zapachy pochodzące z RDF-u, nie wydostaną się na zewnątrz. Ponadto RDF będzie podsuszany i w takiej formie wieziony specjalnymi samochodami do hali bloku energetycznego. Kolejnym elementem zabezpieczającym będzie system zasysania powietrza z hali, który to powietrze będzie kierował do spalania w piecu rusztowym.

Fakt nr 4.

Ochrona przed hałasem pochodzącym z instalacji

Blok energetyczny jak każdy obiekt przemysłowy emituje hałas, jego poziom jest obliczalny, monitorowany i ograniczany stosownymi przepisami prawnymi. W Bloku energetycznym planowanym do realizacji w Krośnie zastosowanie się do przepisów regulujących kwestie hałasu jest jednym z priorytetów. Planowana konstrukcja Bloku będzie ograniczała hałas jaki powodują urządzenia pracujące w jego wnętrzu. Pomieszczenia będą szczelne, bunkier zasypowy hermetyczny. Blok energetyczny budowany będzie zgodnie z najlepszą dostępną techniką BAT.

Fakt nr 5.

Ochrona przed emisją szkodliwych związków pochodzących z instalacji

Wymagania ekologiczne jakie stawiane są instalacjom spalania odpadów, są nieporównanie wyższe w stosunku do innych obiektów energetycznych, zmuszając do projektowania i budowania procesowo zróżnicowanych i rozbudowanych zespołów instalacji ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza. Metody ochrony powietrza zastosowane w projektowanej Instalacji będą w pełni zabezpieczać przed ponadnormatywną emisja zanieczyszczeń powietrza. W planowanej instalacji spaliny przechodzić będą przez system instalacji dopalających, oczyszczających oraz filtrów o skuteczności redukcji 99,8%.

Fakt nr 6.

Wpływ pracy bloku energetycznego na środowisko i zdrowie mieszkańców

Planowana Instalacja będzie projektowana, budowana, wyposażana i użytkowana w sposób zapewniający osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania odpadów, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów i innych emisji powstających w skutek procesu spalania będzie znikoma. Blok energetyczny budowany będzie zgodnie z najlepszą dostępną techniką BAT. Zapewniającą najwyższą skuteczność oczyszczania spalin, zapewniającą bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.

Fakt nr 7.

Sytuacje awaryjne

Zastosowanie najnowocześniejszych technik oznacza również zaplanowanie reakcji na ewentualne sytuacje awaryjne. Dla bloku energetycznego przewidziano je również. W sytuacji awaryjnej zamiast paliwa alternatywnego podawane jest paliwo zastępcze, takie jak olej opałowy. W przypadku wstąpienia sytuacji bardzo szczególnej, następuje zatrzymanie pracy instalacji.

Fakt nr 8.

Monitoring pracy bloku energetycznego

Praca bloku energetycznego podlegać będzie stałemu monitoringowi. Elektroniczny system kontroli polega na zastosowaniu kilku poziomów zabezpieczeń. Poziom pierwszy to codzienna kontrola systemowa, poziom drugi to kontrola okresowa dokonywana co kilka miesięcy. Poziom trzeci polega na sprawdzeniu wyników kontroli przez systemy elektroniczne inne niż stosowane na co dzień przy pracy bloku. Dodatkowo monitoring pacy instalacji w systemie elektronicznym na bieżąco będzie dokonywany przez instytucje zewnętrzne takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dla bloku energetycznego w Krośnie przewiduje się również, udostepnienie wszystkim zainteresowanym, stałego codziennego dostępu do danych elektronicznych zamieszczanych na otwartej dla wszystkich stronie internetowej. Reasumując, każdy zainteresowany pracą bloku energetycznego będzie mógł w każdej chwili, z dowolnego miejsca, internetowo sprawdzić wyniki badania emisji. Będą one publicznie dostępne.