Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 23

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 24

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 25

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php:23) in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/lib/class_core.php on line 778
Opis projektu | MPGK Krosno

Opis projektu  

          MPGK Krosno Sp. z o.o. przygotowuje do realizacji Projekt inwestycyjny pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego” . Projekt ten został zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego i umieszczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w grupie kluczowych projektów realizowanych w programach krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), w mandacie negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego.

Łączna wartość projektu szacowana jest na ok. 150 mln zł netto.

Fotolia_51587187_Subscription_Monthly_XXL Nasz projekt to „zamknięty obieg odpadów w trójkącie: sortowanie; pozyskanie i użycie paliwa RDF; składowanie”, zapewniający kompleksowe zagospodarowanie odpadów w Regionie.

 Idea projektu: minimum składowania – maksymalny odzysk surowców, w tym pozyskanie energii cieplnej i elektrycznej.
W ramach projektu pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego” przewidziana jest:

1) Rozbudowa i przebudowa linii technologicznych przetwarzania odpadów (Bio-suszenie, RDF) :

- w zakresie zwiększenia zdolności przerobowych do wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 67 tys. ton w skali roku,

- dostosowania tej instalacji do przyszłych wymagań prawnych (w szczególności wynikających z projektu zmian rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych).

- dostosowania tej instalacji do sortowania odpadów selektywnie zebranych, w ramach tej samej linii technologicznej, w związku z przewidywanym w kolejnych latach zwiększeniem się ilości zbieranych odpadów selektywnych kosztem odpadów zmieszanych,

- dostosowania tej linii do optymalnej współpracy z blokiem energetycznym.

W ramach tego działania przewidziana jest kompleksowa wymiana linii technologicznej w zakładzie (obecne są eksploatowane od 2006r.). Nowe linie technologiczne funkcjonować będą w znacznej części w pełnej automatyce, dzięki temu możliwe będzie przetwarzanie na niej zarówno odpadów zmieszanych jak i zebranych selektywnie, co również wpłynie na zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych z odpadów komunalnych zmieszanych. Nowa linia technologiczna będzie zapewniała również możliwość elastycznego wydzielania różnych frakcji kierowanych do dosortowywania i produkcji paliwa alternatywnego (po ewentualnym dosuszeniu) oraz pozostałości do biologicznej stabilizacji. Część biologiczna przeznaczona do stabilizacji tlenowej oraz biologicznego i dyfuzyjnego suszenia odpadów oparta będzie o technologię membranową.

Przy opracowywaniu koncepcji modernizacji zakładu duży nacisk położony został na elastyczność jego pracy. W efekcie na liniach technologicznych zakładu możliwe będzie uzyskanie istotnie zróżnicowanego pod względem parametrów produktu w postaci paliwa alternatywnego uzależnionego od przyjętego wariantu pracy instalacji.

Aktualne zaawansowanie przygotowania inwestycji: Spółka posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji, w opracowaniu jest projekt budowlany.

Moc przerobowa nominalna: 67.000 Mg/rok.

optoseparator
Przykładowa linia separatorów

2) Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie :

- opalanego paliwem alternatywnym, wytwarzającego ciepło oraz energię elektryczną, zapewniającego integrację systemu gospodarowania odpadami z systemem ciepłowniczym oraz finalne zagospodarowanie frakcji palnej zebranych na terenie Regionu odpadów.

Planowana do realizacji instalacja termicznego przekształcania paliwa alternatywnego – frakcji palnej zebranych na terenie Regionu odpadów, będzie się składać z kotła o mocy
9,8 MW oraz modułu ORC Turboden o mocy cieplnej ok. 7,8 MWth i mocy elektrycznej 1,8 MWe.

Nominalna moc przerobowa instalacji wynosi 35,2 tys. Mg/rok paliwa alternatywnego. Przewidywany strumień wejściowy będą stanowiły odpady nadsitowe z RIPOK (po oczyszczeniu, dosuszeniu i rozdrobnieniu), frakcje palne z odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałości z sortowania odpadów surowcowych w łącznej ilości ok. 28,3 tys. Mg/rok. Szacowana produkcja energii: elektrycznej 11,9 tys. MWhe/rok, cieplnej: 60,1 tys. MWht/rok.

Szacowane nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia: 77,5 mln zł.

Aktualne zaawansowanie przygotowania inwestycji: Spółka posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji.

oczyszczanie spalin

Półsuchy system oczyszczania spalin Hitachi Zosen Inova z opracowania SAVONA PROJECT.

3) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krośnie

Do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zgłoszono związany z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie plan jego rekultywacji. Inwestycja ta będzie realizowana po 2018 r., kiedy to  aktualnie eksploatowana przez spółkę kwatera składowiska odpadów wypełni się.

Realizacja inwestycji Rozbudowy i modernizacji linii technologicznych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz budowa bloku energetycznego wytwarzającego w skojarzeniu ciepło oraz prąd, opalanego paliwem alternatywnym, wpłynie znacząco na zmniejszenie ilości odpadów przewidzianych do składowania. Strumień odpadów przewidziany do składowania w latach 2016-2020 szacowany jest na ok. 19,6 tys. Mg/rok. Po uruchomieniu bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym przewidywany jest spadek ilości składowanych odpadów do ok. 8,6 tys. Mg/rok. Z kolei ewentualne wdrożenie przez UE idei „circular economy” obniży ilość składowanych odpadów w Regionie do 0,6 Mg/rok. 

Circular economy - Gospodarka cyrkulacyjna, to koncepcja zakładająca minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie. Z gospodarką okrężną wiąże się także pojęcie cradle-to-cradle.

Podsumowanie:

Planowany projekt pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego”, jest inwestycją o szczególnym znaczeniu dla gmin współtworzących Region Południowo-Zachodni Gospodarki Odpadami w naszym Województwie. W skład Regionu wchodzą 32 Gminy, w których zamieszkuje 410 tys. mieszkańców. Planowany projekt w sposób kompleksowy rozwiązuje problemy z zagospodarowaniem odpadów wytworzonych na terenie naszego Regionu, umożliwiając wszystkim samorządom pełną realizację nałożonych na nie obowiązków i to w perspektywie co najmniej do 2030 roku.

Wszystkie procesy, a w szczególności przetwarzanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego, odzysk energii z odpadów, sprzedaż energii cieplnej i elektrycznej, realizowane będą w naszym Regionie, czego efektem będą niższe koszty eksploatacji systemu oraz wysoka efektywność zagospodarowania frakcji palnych w miejskiej elektrociepłowni. Dodatkowym atutem jest wysoki poziom zaawansowania przygotowania projektu do realizacji.

Szczególnie ważnym aspektem jest pozytywne oddziaływanie społeczne i środowiskowe projektu. Planowane do realizacji inwestycje, wpisują się w politykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz politykę gospodarki niskoemisyjnej, szczególnie ważnej w kontekście ograniczenia emisji CO 2.